Monthly Archives: October 2021

Прослава Дана школе

Дан школе обележен је у среду 27.10.2021. године, а у Свеченој сали наше школе организована је приредба за млађе и старије разреде. Дан школе обележен је у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и препорукама Министарства просвете о организацији наставног процеса у условима епидемије. По завршетку приредбе у холу школе организован је пригодан коктел .

Оглас

Основна школа „Дуле Караклајић“ у Лазаревцу објављује јавни позив за прикупљање писмених понуда ради издавања у закуп пословног простора на период од 2 године и то:

1. пословни простор у оквиру  школе, површине 13 м2 лево поред главног улаза у школу;

-намена:продаја школског прибора и кондиторских производа ученицима школе;

-почетна висина закупнине је 24.000,00 динара.

Писмене понуде достављају се на адресу: Основна школа „Дуле Караклајић“, Дула Караклајић број 35а, 11550 Лазаревац или лично предајом у секретаријату установе у затвореној коверти са назнаком „Понуде за школски простор –не отварати“ до 06.10.2021. године до 10 часова укључујући и понуде достављене поштом.

Отварање понуда биће извршено дана 06.10.2021. године у 10:30 часова, у просторијама школе на адреси: Основна школа„Дуле Караклајић“, Дула Караклајић број 35а, 11550 Лазаревац.

Понуда обавезно садржи износ закупнине која се нуди,  за предузетнике:име и презиме прездузетника, адресу, број личне карте, јмбг, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

                                                                                               Директор школе

                                                                                       Мирослав Давидовић